dijous, 25 de maig de 2017

U.D.3 DESCRIURE

Taula de freqüències i freqüència absoluta
El nombre de vegades que es repeteix una dada és la freqüència absoluta (F) d'aquesta dada.


Freqüència relativa
La freqüència relativa (f) és la part del total que representa cada resultat.

Mitjana i moda
La mitjana = suma de totes les dades/nombre de dades
La moda és la dada que més es repeteix.

Mediana
La mediana és el valor que es troba al mig en una sèrie de dades numèriques ordenades de menor a major.