dijous, 9 abril de 2015

U.D. 7 PROPORCIONALITAT I PERCENTATGES. UNITATS DE PES.

Quantitats proporcionals
Dues quantitats són proporcionals quan en multiplicar-ne o dividir-ne una (doble, triple, meitat, terç, etc.), l'altra queda multiplicada o dividida de la mateixa manera (doble, triple, meitat, terç, etc.).

Percentatges

Unitats de pes
Operacions amb unitats de pes