dijous, 23 octubre de 2014

U.D. 3 LES FRACCIONS

Fraccions de la unitat
Les fraccions serveixen per indicar una part d’un total.

Fraccions equivalents
Dues o més fraccions són equivalents si representen la mateixa part d’un total o d’una quantitat.


Comparem fraccions
Per comparar fraccions de diferent denominador cal trobar fraccions equivalents amb el mateix denominador i comparar-ne els numeradors.


Fracció i nombre mixt
Les fraccions que tenen el numerador més gran que el denominador (fraccions impròpies) es poden transformar en nombres mixtos.


Simplifiquem fraccions
Per simplificar una fracció dividim el numerador i el denominador per un mateix nombre per tal de trobar la fracció equivalent més senzilla. La fracció que no es pot simplificar més s’anomena fracció irreductible.


Suma i resta de fraccions de diferent denominador
Per sumar i restar fraccions de diferent denominador, ens cal trobar les fraccions equivalents amb el mateix denominador.


Multiplicació de fraccions i divisió de fraccions
El producte de dues o més fraccions és una altra fracció que té com a numerador el resultat de multiplicar els numeradors i com a denominador el resultat de multiplicar els denominadors.
Per dividir dues fraccions en multipliquem els termes en creu.

dilluns, 6 octubre de 2014

U. D. 2 POTÈNCIES. MÍNIM COMÚ MÚLTIPLE I MÀXIM COMÚ DIVISORPer realitzar les activitats de matemàtiques s’ha de clicar a la imatge corresponent.
Potències

Les potències expressen una multiplicació de factors iguals.


Potències de base 10

Els nombres acabats en zeros es poden escriure de forma curta emprant les potències de base 10.


Nombres al quadrat

El quadrat d’un nombre és una potència d’exponent 2.


Nombres al cub

El cub d’un nombre és una potència d’exponent 3.


L’arrel quadrada

L’arrel quadrada d’un nombre és l’operació inversa de la potència d’exponent 2.